Iedere woensdag – DorpsHuisKamer
Van 14:30 tot 16:30 uur. Toegang is gratis en opgave niet nodig.
U kunt alleen wat komen drinken, maar u kunt ook koersballen, sjoelen of andere spelletjes doen zoals kaarten, rummikuppen enzovoort. Een handwerkje meenemen kan ook. Het gaat erom dat we elkaar weer ontmoeten en het gezellig hebben met elkaar! Iedere eerste woensdag van de maand aansluitend een borrel vanaf 16:30 uur.

Iedere eerste woensdag van de maand – Dorpshuisborrel 
Vanaf 16:30 uur. Toegang is gratis en opgave niet nodig.
Eerstvolgende borrel is op 7 december.

Woensdag 14 december – Bijeenkomst jaarwisseling met gemeente
Aanvang 20:00 uur. 

Zaterdag 17 december – Kerstmaaltijd diaconie
Opgave verplicht. Zie Geandewei.

Vrijdag 23 december – Lichtjestocht door het dorp
Van 17:00 tot 20:00 uur

Vrijdag 20 januari – Voorstelling ´BIJKE´ van PIER21
Aanvang 20:00 uur. Kaarten kosten 23,50 euro en zijn hier te bestellen.

Oer mei elkoar wêze en allinne wêzen

Agnes wennet al jierren by Rene op de buert, mar gjin minsk hat in idee wat Agnes by de ein hat. Sy is slim op harsels. Agnes bemuoit har mei net ien en sjochst har noait op ‘e dyk. As har hûn Bijke op in dei syn oandacht lûkt, fynt René Agnes langút lizzend op de keukensflier. Hy is noch mar krekt op ‘e tiid. Agnes wurdt mei de ambulânse ophelle. Sa bedarret Bijke by Rene. Hie hy earder mei har kontakt sykje moatten? Of wie it krekt goed dat er har gewurde liet, om’t sy net siet te wachtsjen op oare minsken? René begjint te twifeljen. Ek oan himsels. Uteinlik moat er tajaan dat er Agnes better begrypt as dat er earst trochhie en dat er mear op har liket as dat er wol.

Nei de grutte súksesfoarstellingen `Wat Soesto’, `It wie op in simmerjûn’ en `Feteranen’ gie de nije foarstelling fan Pier21, `Bijke’, op 14 oktober 2022 yn premjêre en is dêrnei rûnom yn Fryslân te sjen.

 

Contactgegevens

Mûnebuorren 11
9133 MA Anjum

Telefoon 0519 321260
E-mail info@mfadedobbe.nl