FERBINING ! Is de namme fan ús nij programma.

Ferbining kin der wêze op allerhande mêd
Brêgen ferbine oevers, fleantúgen bussen en boaten
ferbine ús mei doarpen stêden en lannen

En hoe is dat mei ús as minsken
Mei de iene ha jo gauer en yntinser ferbining as mei de oare

Leafde muzyk keunst taal sport en bisten ferbine
En ferjit ek de digi-tale ferbining net

* Wy ferbine lietsjes en praatsjes oan elkoar en hoopje op in goede ferbining mei jimme!

Spilers:
Aline v.d. Wey – Struiksma
Janneke Themmen – Westra
Reny Zuiderveld
Klaske Kingma –Noordenbos

Oan ‘e piano Pieter Jelle v.d. Laan. It lûd wurdt fersoarge troch Henk en Richtsje van den Berg

Noordenbos en Ko speelt op 2 maart in de Dobbe. Kaarten aan de kassa. Entree 10 euro.