Wat Soesto!, een voorstelling van Freark Smink, is een indringend portret geschreven over een hedendaagse boer in een bijzondere familie gebaseerd op eigen ervaringen uit het verleden.

`Ik bin in boeresoan. Myn pake wie boer, myn heit wie boer en ik bin it. Dêr bin ik grutsk op. Niks mear, niks minder. Ik ha wolris lêzen dat je as bern je eigen âlders útsykje. As dat sa is, dan ha ik raar yn ’e war west. Myn mem is okee. Dy besiket altyd te skipperjen en hat in hekel oan rúzje. Mei myn heit is dat oars,’ neffens Frans yn `Wat Soesto!’.

Deze voorstelling komt naar Anjum! De voorstelling van 26 februari is wordt verplaatst naar zaterdag 24 september, aanvangstijd 20:00 uur.

Kaarten zijn te bestellen via www.pier21.nl 
Prijs per persoon 23,50 inclusief bakje koffie of thee
Op de dag van de voorstelling kunt u 45 minuten voor aanvang kaarten kopen, mits er nog kaarten beschikbaar zijn.